top of page

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

1. RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Het privacybeleid definieert de manier waarop Carrosserie Vangelooven BVBA de persoonsgegevens verwerkt die rechtstreeks, via de eigenaar of de bestuurder van het voertuig, verzameld worden. Carrosserie Vangelooven BVBA respecteert de privacy en zal de verworven informatie veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken.

 

2. WIE ZIJN WE?

Carrosserie Vangelooven BVBA is een onafhankelijke, multimerken garage- en autoschadeherstelbedrijf en staat geregistreerd onder volgende gegevens:

Carrosserie Vangelooven BVBA

Bodel 34/A, 3600 GENK

T. 089/35 80 90 F. 089/30 33 02

BE 0463.018.810

info@carrosserievangelooven.be

 

Met vragen over het privacybeleid kan u terecht via de e-mail hierboven vermeld of bij volgende personen rechtstreeks:

Vangelooven David: zaakvoerder

d’Oultremont Nathalie: administratie

 

3. KLACHTEN

U heeft het recht op ieder ogenblik klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Indien u een onregelmatigheid vaststelt, stelt Carrosserie Vangelooven BVBA op prijs dat u Carrosserie Vangelooven BVBA in de mogelijkheid laat u te antwoorden op uw bezorgdheid met betrekking tot de onregelmatigheid alvorens klacht in te dienen. In geval van vastgestelde onregelmatigheden betreffende uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL

T. 02/274 48 00

commission@privacycommission.be

 

4. WELKE GEGEVENS EN HOE WORDEN DEZE VERZAMELD?

Carrosserie Vangelooven BVBA verzameld uitsluitend gegevens nodig om:

- Raming van de kosten voor de herstelling van het voertuig te bepalen

- Snelle afhandeling van schadegevallen,in voorkomend geval vergoeding van de verzekerde en een zo kort mogelijke immobilisatie van het voertuig te verzekeren

- Efficiëntie, beveiliging en transparantie te garanderen

- Optimaal dossierbeheer te garanderen

 

Indien in uitzonderlijk geval Carrosserie Vangelooven BVBA uw persoonsgegevens moet gebruiken voor niet gerelateerde doeleinden zal u hiervan steeds van op de hoogte gebracht worden.

 

Carrosserie Vangelooven BVBA benadrukt enkel de gegevens te verwerken noodzakelijk om u zo correct mogelijk te kunnen informeren en een optimale dienstverlening te kunnen garanderen met betrekking tot de uit te voeren werken/opdracht waarvoor toestemming gegeven wordt.

 

Gegevens worden bekomen van de eigenaar/bestuurder van het voertuig of in voorkomend geval een derde, degene die handelt in naam van de eigenaar.

 

De gegevens die wij over u verzamelen groepeert Carrosserie Vangelooven BVBA als volgt:

- Identiteitsgegevens:

Naam eigenaar/bestuurder, voordeel verlaagd BTW tarief en bijbehorend attest, BTW nummer, rijbewijs, taal, land

- Contactgegevens:

Postadres, e-mailadres, telefoon-, fax- en GSM-nummer(s)

- Technische gegevens met betrekking tot het voertuig:

Merk, model, type/aard voertuig, motorinhoud, motorvermogen (Pk/Kw), nummerplaat, kleur(code), bouwjaar, chassisnummer, eerste en laatste inschrijvingsdatum, brandstoftype

 

Carrosserie Vangelooven BVBA bewaart de gegevens gedurende de periode nodig voor de gespecificeerde doeleinden, waaronder de duur van een eventueel gerechtelijke procedure en de duur van de boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot de belastingautoriteit en dit voor een periode van maximum 10 jaar.

 

5. OPENBAARMAKING

Carrosserie Vangelooven BVBA verklaart de verworven persoonsgegevens enkel en alleen intern te gebruiken om te informeren en een optimale dienstverlening te kunnen garanderen voor haar klanten en benadrukt de gegevens niet te gebruiken voor aanbiedingen/acties waarvoor de persoon in kwestie geen toestemming geeft.

 

6. BEVEILIGING

Carrosserie Vangelooven BVBA verbindt zich ertoe alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verwerking van de persoonsgegevens te garanderen en zo te vermijden dat gegevens per ongeluk zouden worden gebruikt, gewijzigd of verloren gaan.

 

7. UW PRIVACYRECHT

- Recht op toegang tot persoonsgegevens.

- Recht op rectificatie, vervolledigen of update van de persoonlijke gegevens.

- Recht op schrapping van de persoonsgegevens. (‘Right to be forgotten’)

- Recht op de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens.

- Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Carrosserie Vangelooven BVBA behoudt zich het recht om zijn privacybeleid te updaten, de gewijzigde versie is te raadplegen via de website (...) van de onderneming.

 

Indien er beroep dient gedaan te worden op het privacyrecht zoals eerder omschreven dient u dit schriftelijk en aangetekend per post te verzenden naar Carrosserie Vangelooven BVBA, Bosdel 34 A, 3600 Genk samen met een kopie van de identiteitskaart en e-mailadres waarmee u gekend bent bij Carrosserie Vangelooven BVBA. De opvolging van uw vraag zal verder via dit e-mailadres gecommuniceerd worden.

bottom of page